549510
วันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนสุขภาพสัตว์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ชุมพร
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ ประชุมพบปะชาวบ้านใน ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในกิจกรรม
"หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เยี่ยมเยียนมัสยิด ผู้นำศาสนา และสัปบุรุษ" ของอำเภอท่าแซะ ณ มัสยิดมูฮาญิรีน             
ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยได้นำเสนอในส่วนของการแจ้งข่าวสารการระบาดโรคปากและเท้าเปื่อย         
การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย วิธีการปฏิบัติการจัดการสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
และนัดหมายผู้นำท้องถิ่นทำวัคซีนโคเนื้อของชาวบ้านเพิ่มเติม เพื่อควบคุมการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยให้สงบโดยไว
นอกจากนี้ในช่วงบ่ายได้ร่วมประชุม war room เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อย โดยมีนายสัตวแพทย์สมศักดิ์  จิตตวิสุทธิวงศ์
ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมฯเพื่ออัพเดทสถานการณ์ และรับทราบข้อมูลการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยจากส่วนกลาง
โดยให้มีแนวทางการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน.