S 21823590
“การดำเนินการโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสที่มีค้างคาวเป็นพาหะในสุกร ในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2565
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต โดยส่วนสุขภาพสัตว์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวัง
โรคติดเชื้อไวรัสที่มีค้างคาวเป็นพาหะในสุกร ในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2565 โดยร่วมเก็บตัวอย่างเลือด ,
เยื่อเมือกจากโพรงจมูกและลำไส้ใหญ่ส่วนท้าย จากกลุ่มตัวอย่างสุกร จำนวนฟาร์มละ 10 ตัวอย่าง
โดยเก็บตัวอย่างจากกลุ่มสุกรขุน นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรในฟาร์มเพื่อ
เป็นการป้องกันโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะเข้าสู่ฟาร์มด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ.