LINE ALBUM เครอขายแพะภเกต และธคก 2.13 15 ธค.65 ๒๒
“ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่รับโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.)
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา”
วันที่ 13-15 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.)
ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และ อำเภอเมืองจังหวัดพังงา จากการติดตามฯได้มีการซักถามถึงปัญหา
อุปสรรคต่างๆ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขให้แก่เกษตรกรด้วย.