144397

“กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน กิจกรรมเก็บตัวอย่างซีรั่มเพื่อทดสอบในโครงการประเมินความคุ้มโรคจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)
ตามรอบรณรงค์ที่ 3/2565 และกิจกรรมทดสอบโรควัณโรค (Tuberculosis)ในโคนม จังหวัดพัทลุง”
วัน 10 สิงหาคม 2565 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนม (กลุ่มท่าน้ำหัวนอน) ในพื้นที่ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคนม โดยมีเกษตรกรได้รับบริการ จำนวน 11 ราย
จำนวนโคนมและโคเนื้อที่ได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 483 ตัว ดำเนินกิจกรรมทดสอบโรควัณโรค
เพื่อยกระดับฟาร์มปลอดโรค จำนวน 4 ฟาร์ม โคนม จำนวน 69 ตัว และดำเนินการเก็บตัวอย่าง
ซีรั่มเพื่อทดสอบในโครงการประเมินความคุ้มโรคจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD)
ตามรอบรณรงค์ที่ 3/2565 (day 270) ณ ฟาร์มสมชาย ขุนแดง จำนวน 15 ตัวอย่าง
อีกทั้งยังให้ความรู้เกษตรกรในการดูแลและเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน รวมถึงการควบคุมและการกำจัดแมลงพาหะในฟาร์มอยู่เสมอ