320315
วันที่  10 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและด่านกักกันสัตว์ชุมพร
ร่วมตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบ EPP บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยซากสัตว์ให้กับผู้บริโภคในพื้นที่