S 21438665
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา         
และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว จำนวน 68 ตัว
และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 54 ตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตําบลเกาะยาว ตำบลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา