5537
ตรวจเยี่ยมเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยนายจิตศักดิ์ เมืองเขียว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ติดตามตรวจเยี่ยม เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ อำเภอขนอม
พบว่ามีสมาชิกเลี้ยงแพะลดลงจากปัญหาการตลาดในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด 19)
และกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล มีสมาชิกจำนวน 8 ฟาร์ม มีแพะประมาณ 400 ตัว เป็นแม่พันธุ์ 220 ตัว พ่อพันธุ์ 15 ตัว
เลี้ยงจำหน่ายสายพันธุ์ จำนวน 4 ฟาร์ม และเลี้ยงผลิตแพะเนื้อ แพะขุน จำนวน 4 ฟาร์ม ส่งขายตลาดมาเลเซียผ่านพ่อค้าคนกลางในพื้นที่.