247901

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา             
เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ประจำปี 2565
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี           
เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลคุระบุรี  อำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา
โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข - แมว จำนวน 97 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว จำนวน 90 ตัว