249669
“ประชุมเตรียมความพร้อมงานประกวดโคเนื้อในงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) สุราษฎร์ธานี”
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ในฐานะประธานฝ่ายจัดประกวดโคเนื้อ
ในงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) สุราษฎร์ธานี ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 4321/2565
เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายฯตามคำสั่งคณะทำงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานและเลขาคณะทำงานของแต่ละฝ่ายฯ
และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลฯ รวมทั้งหมด 20 ราย
เพื่อร่วมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดโคพันธุ์พื้นเมืองและโคพันธุ์ลูกผสมในงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) สุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณริมคลองฉวาง เทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี.