4924

“ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ”
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านป่าตง หมู่ที่ 12 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหญ้าปล้อง
ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการติดตามพบว่ามีการเลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 145 ตัว พ่อพันธุ์ 4 ตัว แม่พันธุ์ 86 ตัว และอื่นๆ 55 ตัว
เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อผลิตลูกจำหน่าย และมีเกษตรกรบางส่วนเลี้ยงโคขุน ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ
เนื่องด้วยวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูปมีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนสูงผลกำไรน้อย เกษตรกรขาดทุนจนต้องเลิกเลี้ยงโค
หันไปทำการเกษตรอย่างอื่นแทน ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการผลิตอาหารสัตว์ที่ลดต้นทุน การจัดการฟาร์ม และ โปรแกรมถ่ายพยาธิ พร้อมทั้งมอบแร่ธาตุแก่เกษตรกร.