S 6496273

เตรียมการประกวดเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มธนาคารโค กระบือฯ ดีเด่นระดับ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 11 มกราคม 2565 น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 8 เพื่อรับการประเมินในการประกวดเกษตรกรดีเด่น แห่งชาติ
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ ในฟาร์มโคนม นายธีระพัฒน์ บุญถาวร ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และตรวจเยี่ยมกลุ่ม ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้ธนาคารโค กระบือฯ ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย.