11182วันที่ 12 มกราคม  2565  เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสระ  ได้ทำการตรวจติดตามเฝ้าระวังการจำหน่าย เนื้อโคปลอมปนเนื้อสุกรปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 2 แห่ง 3 ร้าน

1.ตลาดน้ำ (บริษัทเจเอ็นแอลพัฒนาจำกัด) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 2 ร้าน 

   - ร้านนางสาวเบญจมาศ อิสลาม

   - ร้านนายเจรวัฒน์ สุวรรณฤทธิ์

2.ตลาดท่าทองใหม่ใต้สะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   - ร้านนางสาวธนารัตน์ สุทธิการ