1078766

กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน ในจังหวัดพัทลุง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม และสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมฯ กลุ่มป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มส่งทดสอบโรค ตามกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง โดยมีจำนวนสัตว์ได้รับการเก็บตัวอย่างซีรั่ม 80 ตัว เกษตรกรที่ได้รับการบริการจำนวน 5 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพโคนมประจำปี ตามโปรแกรมและเป็นการเฝ้าระวังโรคสัตว์ สู่คนที่สำคัญในฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้