1072694

กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่ ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมฯ กลุ่มท่ามิหรำ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มส่งทดสอบโรคตามกิจกรรมสำรวจความชุก โรคบรูเซลลาในโคนม
ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง โดยมีสัตว์ได้รับการเก็บตัวอย่างซีรั่ม จำนวน 102 ตัว กษตรกรที่ได้รับการบริการ จำนวน 6 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพโคนมประจำปีตามโปรแกรม
และเป็นการ เฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คนที่สำคัญในฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาด ที่สำคัญในขณะนี้