307891

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. หน่วย HHU ชุมพร เข้าร่วมประชุมกับปศุสัตว์จังหวัดชุมพร และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหงษ์เจริญ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การขอรับจัดสรรวัคซีนจากกรมปศุสัตว์
2. การเข้มงวดในมาตรการเคลื่อนย้ายสัตว์ในช่วงการระบาดของโรค
3. เวชภัณฑ์สำหรับการักษาและควบคุมและกำจัดแมลงพาหะ
4. การจัดทำสื่อ อบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดให้เกษตรกร
อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่สงบลงโดยเร็ว

รายงานโดย; หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข 8