-ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวััสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม (6 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 2/2565 การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม (6 รายการ)


-รายละเอียดคุณลักษณะ