-ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่องประกวดราคาจัดซื้้อวััสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 3/2565 การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ


-รายละเอียดคุณลักษณะ