-ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2565 การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ


-รายละเอียดคุณลักษณะ