1.บันทึกแจ้ง ผอ.ส่วน หน.ฝ่าย พิจารณาบุคลากรเข้าพัฒนา รอบที่ 1ปี2560

2.หลักฐานแจ้งให้ส่วนฯ ฝ่ายฯวิเคราะห์ความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ในที่ประชุมข้าราชการ

3.หลักฐานแจ้งแผนพัฒนารายบุคคลให้บุคลากรแต่ละส่วนฯ ฝ่ายฯ ทราบ

4.แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรในที่ประชุมข้าราชการประจำเดือน ธ.ค.2559

5. หลักฐานการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2560 ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6. บันทึกรายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2560 ให้ปศุสัตว์เขต 8 ทราบ

7. แบบฟอร์มื้ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบที่ 1 ปี 2560

8. แบบฟอร์มที่ 2.1 แบบรายงานแผน ผล การพัฒนาสมรรถนะ ที่ต้องการพัฒนา รอบที่ 1 ปี 2560

9. แบบฟอร์มที่ 2.2 แบบรายงานแผน ผล การพัฒนาสมรรถนะ ที่ต้องการพัฒนา รอบที่ 1 ปี 2560

10. แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานการพัฒนาข้าราชการ รอบที่ 1 ปี 2560

11. แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานการพัฒนาพนักงานราชการ รอบที่ 1 ปี 2560

12.แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2560

13. บัญชีรายชื่อข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง รอบที่ 1 ปี 2560

14.บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง รอบที่ 1 ปี 2560

15. โครงการที่ดีโดดเด่น ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 คือ การพัฒนาด้วยวิธีการอื่นๆ (E-Learning)(รายละเอียด)