132587
8 พค 61 ส่วนส่งเสริมฯ ตรวจติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ณ อ.ปากจั่น จ.ระนอง มีเกษตรกรเข้าร่วม 3 กลุ่ม 23 ราย