107070
หน่วย HHU ชุมพร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ชุมพรทำวัคซีนปากเท้าเปื่อยและเจาะเลือด เก็บอุจจาระ
เฝ้าระวังโรคในโคนม รอบ 2/2561 ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตามแผนจำนวน 26 ราย เริ่มตั้งแต่ 8 - 24 พ.ค.นี้