S 123789335

“อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแปลง ป่าแหลมกรวด และป่าคลองบางผึ้ง จังหวัดกระบี่”
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ บุญพันธุ์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแปลง ป่าแหลมกรวด และป่าคลองบางผึ้ง
จังหวัดกระบี่ หลักสูตร "การพัฒนาการเลี้ยงแพะเนื้อ" ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
และนายสมหมาย เพชรเครือ ปศุสัตว์อำเภอเหนือคลอง เป็นผู้จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีนายธรรมนาถ ชัยฤทธิ์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
และนายจิตตภูธิ์ พ่วงปิ่นเพชร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม นอกจากนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกระบี่
เข้ามาร่วมบูรณาการให้คำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วย โดยเกษตรกรที่ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ราย