334599

กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในโคนม จังหวัดพัทลุง
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสน หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนม ในพื้นที่ตำบลโคกม่วง และอำเภอเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคนม และให้ความรู้เกษตรกรในการดูแลและเฝ้าระวังโรคลัมปี สกินซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้ รวมถึงการควบคุมและการกำจัดแมลงพาหะในฟาร์มอยู่เสมอ โดยมีจำนวนโคนมและโคพื้นเมืองรอบฟาร์มที่ได้รับการฉีดวัคซีน รวม 167 ตัว จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ 4 ราย
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์