66618

ติดตามผลการแก้ไขและตรวจระบบสืบพันธ์ุโคเนื้อ กรป.กลาง จังหวัดชุมพร
วันที่ 7 เมษายน 2564 หน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เข้าปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์แม่พันธุ์โคเนืัอ ให้กับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยในครั้งนี้ได้ตรวจแม่โคเนื้อจำนวน 19 ตัว มีตั้งท้องแล้ว 4 ตัว แก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ 3 ตัว เหนี่ยวนำการเป็นสัด 11 ตัว และพิจารณาคัดทิ้งแม่โคอายุมากและรังไข่ฝ่อเรื้อรังจำนวน 1 ตัว และนัดหมายติดตามผลอีกครั้งในประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ต่อไป
รายงานโดย : หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข.8