570572

ตรวจเยี่ยมฟาร์ม เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 7 เมษายน 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมฟาร์ม เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ผูู้เลี้ยงแพะ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ของคุณนัทที จีระประสิทธิ์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแพะบอร์ นำเข้ามาจาก อเมริกา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนการพัฒนาพันธุ์แพะในพื้นที่ภาคใต้