การศึกษความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ของผู้ประกอบการ ร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดระนอง ปี 2564 ผลงานวิชาการของ นางสาวจินตนา ตันเวชศิลป์ และ
นายจิรเดช ลาภขุนทด (แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
(คณะที่ 4) ครั้งที่ 4/2566) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566)