การศึกษาความรู้และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ผลงานวิชาการของ นางสาวจินตนา ตันเวชศิลป์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ (คณะที่ 4) ครั้งที่ 4/2566) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566