รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการเลี้ยง วิถีการตลาดและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง โดย สันติ ชิจชลธาร , สุวิทย์ เจ้ยชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง (02/03/2565)