ความสัมพันธ์ระหว่าง ของเหลวในกระเพาะหมัก คุณภาพน้ำนม ลักษณะทางกายภาพ ดัชนีระบบสืบพันธุ์ และสภาพความเป็นกรดของกระเพาะรูเมนในฟาร์มโคนมที่ศึกษา โดย อิสมาแอล ยุมาดีน และ กำชัย กิจศิลป (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565)