ศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วนิดา หมั่นถนอม (วันที่ 24 ก.พ.2565) (บทคัดลอก)

ศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วนิดา หมั่นถนอม  (บทที่)