ผลงานวิชาการ การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
(แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565)