มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน จำนวน 1 เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่าง ของเหลวในกระเพาะหมัก คุณภาพน้ำนม ลักษณะทางกายภาพ ดัชนีระบบสืบพันธุ์ และสภาพความเป็นกรดของกระเพาะรูเมนในฟาร์มโคนมที่ศึกษา