ความสัมพันธ์ระหว่าง ของเหลวในกระเพาะหมัก คุณภาพน้ำนม ลักษณะทางกายภาพ ดัชนีระบบสืบพันธุ์ และสภาพความเป็นกรดของกระเพาะรูเมนในฟาร์มโคนมที่ศึกษา โดย อิสมาแอล ยุมาดีน และ กำชัย กิจศิลป