รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2567 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส่วนสุขภาพสัตว์

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 พ.ศ. 2566

รายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริต รอบที่ 1 พ.ศ.2566

รายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริต รอบที่ 1 พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริต รอบที่ 2 พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริต รอบที่ 3 พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริต รอบที่ 1 พ.ศ. 2564

รายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริต รอบที่ 2 พ.ศ. 2564