แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคคลกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD) พร้อมแบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน(แบบฟอร์มสรุปผลHRD)

1)หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

2) หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

3) หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

4)หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชนฯ