ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสชำรุด จำนวน  36 รายการ