808436
“ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ”
วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายสุวิทย์ เจ้ยชุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
ร่วมกับ นายสัตวแพทย์กำชัย กิจศิลป หน่วย HHU , เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม ลงพื้นที่อำเภอป่าพะยอม เพื่อปฏิบัติภารกิจดังนี้ 1.ตรวจเยี่ยมและประเมินฟาร์มโคนม
โดยมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการ Zoning โคนม ให้กับ นายปราโมทย์ หมื่นรักษ์ 2. ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อต้นแบบและมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2
(Intensive Farm) ให้กับ นายบุญธรรม รัตนเวช 3. ตรวจเยี่ยมฟาร์ม นางสาวสมหญิง คงดำ เพื่อประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพตามโครงการ ศพก ด้าน ปศุสัตว์ ปี 2562

56770743 313363232684087 6687313794118451200 n

วันที่ 5 เมษายน 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับนายสัตวแพทย์กำชัย กิจศิลป์ หน่วย HHU ลงพื้นที่ อำเภอเมืองพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินฟาร์มโคนม โดยมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการ Zoning ให้กับ นายสมชาย ขุนแดง

 

56544633 313362729350804 1082272780101091328 n

4 เมษายน 2562
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร และหน่วย HHU ชุมพร ปฏิบัติงาน farm visit ประจำเดือน แนะนำฟาร์ม จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มโคนมจังหวัดชุมพร โดยมีฟาร์มที่ขอต่ออายุ 4 ราย และรายใหม่ขอเพิ่มอีก 6 ราย เพื่อเตรียมการและพัฒนาฟาร์มโคนมชุมพรรองรับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน AEC ต่อไปในอนาคต

โดย : หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข. 8

412346
สุราษฎร์ธานี Kick off โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เฝ้าระวังโรค
วันที่ 28 มี.ค.62 อ.กาญจนดิษฐ์ พร้อม อปท.ทุกแห่ง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมพิธีเปิด (Kick Off) โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมีนายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์และปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงานฯ โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตรวจสุขภาพสัตว์ และปล่อยขบวนอาสาปศุสัตว์และสัตวแพทย์รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว จำนวน 191 ตัว และผ่าตัดทำหมัน จำนวน 116 ตัว

เนื้อหาอื่นๆ...