S 35307525

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยนายสัตวแพทย์พิชัย วัฒนาวานิชกุล ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ตรวจประเมินสมรรถนะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และตรวจต่ออายุฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน ฟาร์ม เชย สมนึก เลขที่ 104 ม.1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผลการตรวจต่ออายุไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อรับการต่ออายุในครั้งถัดไป