S 46694471

ติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 และโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ ต.จปร และ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง