ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ประจำเดือนเมษายน 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป