รายงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาสถานการณ์จำนวนปศุสัตว์และการตลาดในเขตปศุสัตว์ที่ 8 โดย ฉัตรฐาพงค์ คงทุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 กรมปศุสัตว์ เลขทะเบียนผลงาน 61(2)-0316(8)-0952561

มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน ของนายฉัตรฐาพงค์ คงทุง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ ตำแหน่ง 2166
ได้ส่งผลงานวิชาการขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง "การศึกษาสถานการณ์จำนวนปศุสัตว์และการตลาดในเขตปศุสัตว์ที่ 8"