เรื่องที่ 1 "การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8" (ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 มกราคม 2564)