เรื่องที่ 2 สภาพการเลี้ยงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี (ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 มกราคม 2564)