การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บังคับบัญชา