ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใบแสดงรายละเอียดการพิจารณาราคากลาง