ประกาศสำนักงานปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2กลุ่ม (11 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พ.ค.2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2563 การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม (11 รายการ) วันที่ 20 พ.ค.2563