วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรพัฒนาทางด้านวิชาการและให้บริการทางวิชาการ   ติดตาม   ตรวจสอบและ    
ให้การสนับสุนนการปฏิบัติงาน  ของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์  ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต  8

พันธกิจ
  1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการปศุสัตว์
  2.  ติดตาม  ตรวจสอบ  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์  ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานปศุสัตว์เขต  8