ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ)11 ก.ย.2563