แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารายชนิดสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8