1. แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD และแบบฟอร์มสรุปผล HRD 

2. หลักฐานการวางแผน

3.หลักฐานการดำเนินการ (รูปภาพ/เนื้อหาบทเรียน/รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

4.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

 - ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้

 - บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 - แบบทดสอบก่อน - หลัง

5. หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 - สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยนช์

 - ตังอย่างแบบประเมืนฯ